Commission Manager For Advertisers NO

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Provisjonsadministrator: Annonsørveiledning

Merk: Provisjonsadministrator har erstattet det tidligere Commission Manager-verktøyet.

Oversikt

Provisjonsadministrator er et verktøy som gir annonsører full fleksibilitet til å administrere sine publisher-provisjoner. Du kan angi standardsatser på programmet ditt, eller velge å belønne publishere individuelt. Du kan planlegge kampanjer og endringer i kampanjeprovisjonsraten på et detaljert nivå som varemerker, avdelinger, produktkategorier, kundelojalitet, transaksjonskilde og mer. Provisjonsadministrator beholder informasjonen om hvilke satser dine publishere hadde på et bestemt tidspunkt ved en tidligere anledning, og tar det i betraktning når transaksjoner endres. Det gir deg også en oversikt over gjeldende og kommende satser for dine publishere.

Provisjonstyper

Du kan angi tre typer provisjon i Provisjonsadministrator:

 • Kostnad per anskaffelse (Cost Per Acquisition, CPA) er beløpet som en annonsør er villig til å betale for et salg. Kostnaden per anskaffelse kan settes som en prosentandel eller fast verdi. For dette angir du transaksjonstypen til Salg og velger provisjonstypen som en prosent eller fast verdi.
 • Kostnad per Lead (CPL) er der annonsøren betaler en publisher en avtalt avgift for hvert kvalifisert lead til annonsørens nettsted. For eksempel en bruker som registrerer seg på annonsørens nettsted. For dette, sett transaksjonstypen til Lead (i dette tilfellet er provisjonstypen alltid fast).
 • Kostnad per bestilling (CPO) er publisher-provisjonen pluss nettverksavgiften. Dette er bare tilgjengelig for CPO-programmer og vises som annonsørkostnadsverdien.

Få tilgang til provisjonsadministratorverktøyet

I navigasjonslinjen klikker du på Provisjon > Provisjonsadministrator.

Bruke provisjonsadministratoren

Provisjonsadministrator består av tre faner:

 • Provisjonsgrupper
 • Provisjonssatser for publisher
 • Tidslinje

Fanen for provisjonsgrupper

Fanen for provisjonsgrupper er hvor du definerer standard betalingsstruktur for provisjon for alle publishere.

Du kan bruke provisjonsgrupper til å belønne publishere forskjellig basert på produktkategori, kundelojalitet (ny kunde eller returnerende kunde) eller transaksjonsenhet. Bare skriv inn en unik provisjonsgruppekode for hver provisjonsgruppe og de riktige provisjonssatsene vil automatisk bli brukt på hvert spesifikt salg.

Merk: Hvis du er en Awin Access-selvadministrert klient, er du begrenset til tre provisjonsgrupper som inkluderer DEFAULT (standard).

DEFAULT (Standard) provisjonsgruppe

Transaksjoner som ikke faller inn under noen provisjonsgrupper, behandles basert på DEFAULT (standard) provisjonsgruppe.

Slik legger du til en provisjonsgruppe

For å opprette en provisjonsgruppe, klikker du på Rediger provisjonsgrupper, og deretter på Legg til provisjonsgruppe. Dette oppretter en ny tabellrad der du kan gi detaljer for provisjonsgruppen.

 • Navn på provisjonsgruppe: Bruk et unikt, beskrivende navn for å identifisere en spesifikk gruppe som du vil betale provisjon for, slik at det er enkelt for deg og dine publishere å forstå.
 • Beskrivelse: Oppgi eventuelle ytterligere detaljer om provisjonsgruppen, for din referanse.
 • Transaksjonstype: Velg Salg dersom du vil belønne publishere basert på anskaffelse eller kjøp. Velg Lead for å belønne dem når brukere registrer seg / melder seg på.
 • Provisjonsgruppekode: For å hjelpe Awin med å spore hvert salg og den tilhørende provisjonen gjennom «aw_parts»-parameteren i sporingskoden, må hver provisjonsgruppe ha en unik provisjonsgruppekode. Koden brukes også ved endring av salg. For mer informasjon om sporingsimplementering, se Advertiser Tracking Guide (Sporingsveiledningen for annonsører, innhold på engelsk).

Merk: Hvis kontoen din bruker provisjonsfleksibilitet, fungerer sporingsfunksjonene annerledes. For ytterligere informasjon, se Provisjonsfleksibilitet.

 • Provisjonstype: Du kan betale et fast provisjonsbeløp for Lead- og Salg-transaksjonstyper, mens du bare kan betale prosentbeløp for Salg-transaksjoner.
 • Publisher-provisjon: Skriv inn beløpet eller prosentandelen av provisjonen som skal tildeles for hvert salg knyttet til denne provisjonsgruppen. Denne verdien representerer dine programstandardprovisjonssatser, som brukes automatisk til å beregne publisher-provisjonsutbetalinger hvis det ikke finnes en egendefinert provisjonssats for en publisher.

Vise provisjonsgrupper

For å gjøre det enklere å finne og gjennomgå relevante data, er et menyvalg tilgjengelig for hver kolonne.

 • Den første undermenyen lar deg feste kolonnene til høyre eller venstre, samt automatisk endre størrelse på kolonner.
 • Den andre undermenyen lar deg filtrere dataene for søkeord. Dette er for eksempel å bruke filteret til å finne en bestemt provisjonsgruppe.
 • Den tredje undermenyen lar deg vise og skjule kolonner som du vil vise eller skjule i tabellen, for å kondensere datasettet til en mer håndterlig visning.

For å sortere dataene i stigende rekkefølge, klikk på kolonneoverskriften du vil sortere etter. For å sortere dataene i synkende rekkefølge, klikk på kolonneoverskriften en gang til. For å tilbakestille dataene til standardrekkefølgen, klikk på kolonneoverskriften en tredje gang.

Redigere en provisjonsgruppe

For å redigere en provisjonsgruppe, klikker du på Rediger provisjonsgrupper, og deretter redigerer du provisjonsgruppene i tabellen. Du kan endre navnet for provisjonsgruppen, beskrivelse, provisjonstype og publisherprovisjon/annonsørkostnad.

Merk: Du kan ikke endre transaksjonstype, provisjonsgruppekode, STANDARD provisjonsgruppenavn eller STANDARD provisjonsgruppebeskrivelse.

For å legge til eller redigere et stort antall provisjonsgrupper, velg flere provisjonsgrupper og kopier dem til en ekstern fil. For å velge et stort datasett, velg en celle og dra deretter firkanten i nedre høyre hjørne.

Endrede transaksjoner bruker provisjonsgruppeverdien fra det nøyaktige tidspunktet for transaksjonen. Endring av provisjonsgruppen påvirker bare transaksjoner som finner sted etter endringen.

Eksportere provisjonsgrupper

For å eksportere og laste ned en CSV-fil som inneholder provisjonsgruppene, klikk på Alternativer og velg deretter Eksporter gjeldende satser eller Eksporter historisk sats. Hvis du velger Eksporter historisk sats, må du definere dato og klokkeslett for den historiske satsen du vil eksportere.

Restriksjoner på å senke satser for provisjonsgrupper

Det er begrensninger på hvor mye og hvor ofte annonsører kan senke satsene på programstandardprovisjonssatser. Standardbegrensningene for å senke satser er:

 • Maks 20 % reduksjon hver gang
 • Én gang hver 30. dag
 • Informere publishere minst syv dager før endringen

Merk: Disse detaljene kan variere basert på vilkårene og betingelsene i din individuelle kontrakt.

Slette en provisjonsgruppe

For å slette en provisjonsgruppe, klikk på Rediger provisjonsgrupper, og klikk deretter på søppelbøtteikonet. Når du sletter en provisjonsgruppe, fjerner du den fra programstandardprovisjonssatser, så vel som fra alle publisher-provisjonssatser.

Fanen Publisher-provisjonssatser

Publisher-provisjonssatser er spesifikke satser som du kan tilpasse for markedsføringsaktivitetsplanene dine. Du kan deretter planlegge at publishere skal gå videre til disse satsene i en viss tidsperiode.

I fanen Publisher-provisjonssatser kan du opprette tilpassede sett med satser for dine publishere, samt planlegge satsendringer for dem.

For publishere som ikke har en bestemt provisjonssats, er verdiene satt som standard til programmets standardsatser. Verdiene for programmets standardsatser er de samme som satsene på fanen Provisjonsgrupper.

Legge til provisjonssatser

For å belønne dine publishere annerledes enn programmets standardsatser, kan du opprette spesifikke provisjonssatser for spesifikke publishere, og lage en tidsplan for å tilordne publishere til disse satsene for en valgt tidsperiode.

 1. Skriv inn et navn for provisjonssatsen som oppsummerer satsen for deg og dine publishere. For eksempel «Cashback», «VIP-satser» eller «Innholdsutgivere».
 1. Tilpass provisjonen din for hver provisjonsgruppe innenfor disse satsene ved å bruke kolonnene Provisjonstype og Publisher-provisjon.

For å gjøre det enklere å finne og gjennomgå relevante data, er et menyvalg tilgjengelig for hver kolonne:

 • Den første undermenyen lar deg feste kolonnene til høyre eller venstre, samt automatisk endre størrelse på kolonner.
 • Den andre undermenyen lar deg filtrere dataene for søkeord. Dette er for eksempel å bruke filteret til å finne en bestemt provisjonsgruppe.
 • Den tredje undermenyen lar deg vise og skjule kolonner som du vil vise eller skjule i tabellen, for å kondensere datasettet til en mer håndterlig visning.

Eksportere provisjonssatser

For å eksportere og laste ned en CSV-fil som inneholder provisjonssatsene, klikk på Alternativer og velg deretter Eksporter gjeldende satser eller Eksporter historisk sats.

Hvis du velger Eksporter historisk sats, må du definere dato og klokkeslett for den historiske satsen du vil eksportere.

Planlegge publishere til provisjonssatser

 • Når du har opprettet en provisjonssats, kan du opprette en tidsplan for å tilordne publishere til den satsen ved å klikke på Person-ikonet.
 • Velg publishere du vil tilordne den valgte provisjonssatsen, og definer når og hvor lenge de skal tilordnes den satsen. Hvis du vil at valgte publishere skal forbli på disse satsene på ubestemt tid, setter du sluttdatoen til Pågående.
 • Legg til en tidsplanbeskrivelse for din referanse. For eksempel «Black Friday-satser». Dette er ikke synlig for publishere.
 • Hvis du angir en sluttdato for tidsplanen, kan du velge å flytte valgte publishere til andre satser automatisk ved slutten av planen. Bruk Gå tilbake til-rullegardinmenyen, og velg satsen du vil gå tilbake til på slutten av planen. Dette oppretter en ekstra tidsplan for publishere som starter på sluttdatoen til forrige plan, enten med en ubestemt sluttdato, eller ved begynnelsen av neste plan hvis du allerede har satt opp en.

Administrere aktive og fremtidige tidsplaner

For å administrere tidsplaner for publishere, klikk på tallene i kolonnen Planlagte publisher-endringer. Disse tallene representerer hvor mange tidsplaner du har opprettet for hver. For å se en detaljert liste over tidsplaner, klikk på et tall i kolonnen Planlagte publisher-endringer. Følgende alternativer vises:

 • Stopp aktive tidsplaner: For automatisk å tilbakestille publishere til programstandardsatsene, klikk på Kalender-ikonet.
 • Slett fremtidige tidsplaner: For å slette fremtidige tidsplaner, klikk på søppelbøtteikonet. Dette fjerner alle tidsplaner, men påvirker ikke gjeldende satser for valgte publishere.
 • Vis publishere på bestemte tidsplaner: For å vise tidslinjevisningen for publishere på valgte tidsplaner, klikk på verdien i kolonnen Valgte publishere.

Tidslinje-fanen

Tidslinje-fanen viser tidligere, nåværende og fremtidige provisjonssatser for dine publishere over en tidsperiode. Du kan velge publishere for å se en tidslinjevisning. Tidslinjevisningen består av fargede søyler som representerer satser som hver publisher er tildelt gjennom hele kalenderens tidslinje. Programstandardprovisjonssatser er alltid blå, og andre provisjonssatser har andre farger som representerer forskjellige satser. Hvis du endrer satsene i løpet av en tidsplan, deles planen automatisk, for å representere tidsplanen med de gamle satsene og tidsplanen med de nye satsene.

For å se tidligere, nåværende og fremtidige satser for dine publishere, klikk på Forrige 60 dager eller Neste 60 dager, eller bruk datovelgeren øverst til høyre på siden.

For å se flere detaljer for en provisjonssats, for eksempel navn, startdato, sluttdato og provisjonsintervall, hold markøren over satsen. For å se detaljert informasjon for hver provisjonsgruppe, klikk på satsen du vil se.

E-postvarsler

Når det skjer endringer i provisjonssatsen for programmet ditt, sender Awin deg automatiske e-postvarsler. For å velge bort disse varslene klikker du på Konto > Kontaktdetaljer og deretter velger du Nei for varsler.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button