Advertiser Payment Status PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Szybkość płatności kodowana kolorami

Awin prowadzi system określania szybkości płatności, gdzie status kodowany jest kolorami na wzór drogowej sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z nim reklamodawcy nadawany jest status, na podstawie którego Awin płaci wydawcom współpracującym z danym reklamodawcą. Rodzaje statusów:

ZIELONY - Mieścisz się w limicie kredytowym. Zatwierdzone prowizje będą wypłacane wydawcom w całości.

ŻÓŁTY – Znajdujesz się poza limitem kredytowym i/lub przekroczyłeś/aś termin płatności. Zatwierdzone prowizje będą wypłacane dopiero po otrzymaniu płatności.

CZERWONY – Stosowany wyłącznie w przypadkach niewypłacalności lub wysokim poziomie zadłużenia. W przypadku nadania użytkownikowi statusu CZERWONEGO traci on możliwość korzystania z konta.

Szybkość płatności wyświetla się pod zakładką Konto w sekcji Podsumowanie.

Większość konkurencji Awin standardowo prowadzi system płatności odpowiadający statusowi żółtemu. Jednakże my jako firma Awin wolimy wypłacać wydawcom prowizje z wyprzedzeniem, pod warunkiem, że mamy możliwość uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia kredytowego od reklamodawcy.

Aby nasz system płatności niemający sobie równych w branży mógł działać, konta reklamodawców muszą mieć status zielony, co można zapewnić na szereg sposobów:

1. Średni czas płatności Czy terminowo regulujesz płatności wobec nas? Standardowy termin płatności w Awin wynosi 14 dni. Jeśli Twój średni czas płatności przekracza 14 dni, prosimy o sprawdzenie sposobu regulowania faktur i dopilnowanie, aby płatność za każdą fakturę docierała do nas nie później niż w ciągu 14 dni od daty faktury.

2. Polecenie zapłaty Jeśli płacenie faktur w określonym terminie stanowi problem, istnieje możliwość ustawienia polecenia płatności na koncie. Polecenie płatności zostanie zrealizowane na trzy dni robocze przed terminem płatności, aby mieć pewność, że uda się je zrealizować przed terminem płatności dla wydawców. Uruchomienie polecenia zapłaty oznacza, że konto takiego reklamodawcy posiada status zielony lub żółty 1 (w tym przypadku wydawcy otrzymują płatności tak samo jak przy statusie zielonym).

3. Przedpłata Istnieje możliwość przedpłacenia prowizji dla wydawców poprzez wpłacenie ryczałtowej kwoty na początku każdego miesiąca na pokrycie prowizji dla wydawców oraz prowizji sieci w nadchodzącym miesiącu. Taką płatność należy monitorować, aby jej wysokość była wystarczająca dla celów pokrycia nadchodzących walidacji.

4. Wpłacenie gwarancji finansowej Jako zabezpieczenie dla przedpłaconych prowizji przyjmowana będzie gwarancja finansowa. Jeśli reklamodawca z dowolnego powodu nie ureguluje faktury w ustalonym terminie, Awin skorzysta z wpłaconej kwoty gwarancji finansowej w celu pokrycia strat poniesionych w wyniku dokonania zapłaty na rzecz wydawców.

5. Podwyższone ubezpieczenie kredytu Royal Bank of Scotland zapewnia nam ubezpieczenie kredytu i ustala limit kredytowy dla każdego reklamodawcy. Choć pozyskujemy możliwie jak największe ubezpieczenie kredytu, dzięki dalszym informacjom otrzymanym od reklamodawców możemy postarać się o uzyskanie wyższego limitu kredytowego. Dyrektor finansowy reklamodawcy stanowi najlepsze źródło informacji w tym zakresie.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem ds. kontroli kredytowej:

E-mail: Kontrola kredytowa
Tel: 020 7553 0336

Dokonywanie płatności na rzecz wydawców to prawdopodobnie najbardziej fundamentalny aspekt prowadzenia skutecznego programu partnerskiego. Pamiętaj: wielu wydawców będzie chciało zainwestować środki uzyskane od reklamodawców z powrotem w prowadzony na ich rzecz program. Opóźnienie płatności faktur może mieć wpływ na realizowanie promocji Twojego programu, dlatego terminowe regulowanie płatności leży w Twoim interesie i powinno być Twoim najwyższym priorytetem, jeśli chcesz uzyskać maksymalne korzyści ze współpracy z wydawcą.

Poziom ekspozycji na ryzyko

W sierpniu 2012 r. firma Awin wprowadziła poziomy ekspozycji na ryzyko, które mają pomóc wydawcom w zarządzaniu przepływami pieniężnymi. Często zdarza się, że wydawcy ponoszą straty w sytuacji, kiedy reklamodawcy z statusem żółtym bez ostrzeżenia ogłaszają upadłość.

W większości przypadków Awin wspomaga poszkodowanych wydawców i ustala pakiety kompensacyjne w celu zminimalizowania strat, ale ponieważ wtedy cały ciężar finansowy spada na barki sieci, opracowano bardziej stabilne rozwiązanie.

Ustanowiony system wg sygnalizacji świetlnej pozostaje w niezmienionej formie, z tym że reklamodawcom ze statusem żółtym dodatkowo przypisuje się „poziomy ekspozycji na ryzyko”, dzięki czemu wydawcy sami ocenią prawdopodobieństwo otrzymania płatności. Poziomy ekspozycji na ryzyko ustala się na podstawie trzech kluczowych czynników;


1. Typ płatności: Reklamodawcy regulujący faktury przez polecenie zapłaty oznaczają dla wydawców większą pewność otrzymania zapłaty, i to w szybkim terminie. Reklamodawcy z takimi ustawieniami otrzymają więc niski poziom ekspozycji na ryzyko.


2. Istniejące faktury: Reklamodawców posiadających przeterminowane faktury uznaje się za obciążonych większym ryzykiem. Regulowanie faktur w uzgodnionym terminie zapewnia reklamodawcy uzyskanie niskiego poziomu ekpozycji na ryzyko.


3. Limity kredytowe: Reklamodawcy mieszczący się w uzgodnionych limitach ubezpieczenia kredytu stanowią niższe ryzyko dla wydawców. Choć Awin podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia odpowiednich limitów ubezpieczenia kredytu, co pozwala na zabezpieczenie zobowiązań reklamodawców w przypadku likwidacji lub upadłości, ograniczeniem jest ocena finansowa przedsiębiorstwa reklamodawcy dokonywana przez nasz bank. Reklamodawca może wnioskować o ponowne rozpatrzenie limitu kredytu, w tym celu musi skontaktować się z osobą kontaktową sieci.

Mając do dyspozycji dane w postaci aktualnej szybkości płatności (przypisanego koloru) oraz poziomy ekspozycji na ryzyko, wydawcy mają większą jasność co do oczekiwanego terminu uzyskania płatności, co pozwala im lepiej zarządzać własnymi przepływami pieniężnymi. Wprowadzony status ekspozycji na ryzyko zasadniczo stanowi dodatkową informację dla wydawcy na temat reklamodawców z żółtym statusem płatności:

Zielony - ten reklamodawca dokonuje płatności na czas i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących płatności. Wydawcy otrzymają zapłatę z tytułu wszystkich potwierdzonych prowizji bez względu na datę dokonania płatności przez reklamodawcę na rzecz Awin.

Żółty - ten reklamodawca posiada ograniczenia dotyczące płatności. Wydawcy otrzymają zapłatę z tytułu prowizji należnych od tego reklamodawcy dopiero wtedy, gdy Awin otrzyma zapłatę z tytułu odpowiedniej faktury.

Poziom ekspozycji na ryzyko 1 - ten reklamodawca wiąże się z niskim ryzykiem i płaci firmie Awin poleceniem zapłaty, jednakże przekroczył on swój limit ubezpieczenia kredytu.

Poziom ekspozycji na ryzyko 2 - ten reklamodawca obciążony jest średnim ryzykiem i przekroczył swój limit ubezpieczenia kredytu.

Poziom ekspozycji na ryzyko 3 - ten reklamodawca obciążony jest średnim ryzykiem, mieści się w limicie ubezpieczenia kredytu, ale posiada przeterminowane faktury.

Poziom ekspozycji na ryzyko 4 - ten reklamodawca obciążony jest wysokim ryzykiem, przekroczył limit ubezpieczenia kredytu i posiada przeterminowane faktury.

Czerwony - ten reklamodawca ma znacznie ograniczone warunki płatności i przeterminowane faktury w Awin. Wydawcy otrzymają zapłatę z tytułu prowizji należnych od tego reklamodawcy dopiero wtedy, gdy Awin otrzyma zapłatę z tytułu odpowiedniej faktury jak i innych niezapłaconych faktur.

Awin zaleca reklamodawcom, aby nie podejmowali się promowania reklamodawców z tym statusem.


Różne poziomy ekspozycji na ryzyko zestawiono w tabeli poniżej:


Poziom ekspozycji na ryzyko Płatność poleceniem zapłaty? Przeterminowane faktury?W granicach limitu ubezpieczenia kredytu?
1 tak nienie
2 nie nienie
3 nie taktak
4 nie taknie


Naszym zdaniem, zmiany te pomogą wydawcom w zarządzaniu potencjalnym ryzykiem w prowadzonej przez nich działalności i pozwolą na dalsze prowadzenie działań promocyjnych w sposób krótko- i długofalowy dzięki większej przejrzystości.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button