Advertiser Payment Status NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Status verkeerslicht

Awin maakt gebruik van een op een verkeerslicht gelijkend betalingssysteem, waarin u met een status bent geclassificeerd en waarmee wordt aangegeven hoe Awin uw publishers betaalt. Deze status wordt als volgt aangegeven:

GROEN – u valt binnen uw kredietlimiet. Goedgekeurde commissies worden volledig aan publishers uitbetaald.

ORANJE – u valt buiten uw betalingsvoorwaarden en/of kredietlimiet. Goedgekeurde commissies worden uitsluitend betaald aan de hand van een betalingsbewijs.

ROOD – wordt uitsluitend gebruikt in gevallen van insolventie of buitensporige kredietniveaus. Bij een RODE status heeft u geen toegang tot uw account.

In het beheerdersgedeelte van het accountoverzicht wordt uw betalingsstatus geaccentueerd.

Veel van Awin's concurrenten betalen standaard het equivalent van de oranje status. Awin is blij dat zij uw commissies vooruit aan publishers kan betalen, echter met dien verstande dat wij de garantie krijgen dat uw bedrijf kredietwaardig is, zodat de risico's gedekt zijn.

Om voordeel uit ons toonaangevende betalingssysteem te halen is het belangrijk dat uw account de groene status heeft, waarvoor een aantal manieren mogelijk zijn om dat te realiseren:

1. Gemiddelde betalingstermijn Betaalt u ons op tijd? De standaard betalingstermijn van Awin bedraagt 14 dagen. Wanneer uw gemiddelde betalingstermijn langer is dan 14 dagen vragen wij u vriendelijk om uw betalingsverwerking voor facturen/boekhouding te controleren en te garanderen dat wij de betaling voor elke factuur niet later dan 14 dagen na factuurdatum hebben ontvangen.

2. Automatische overschrijving Wanneer u problemen hebt om de facturen tijdig binnen de vereiste betalingstermijn te verwerken kunt u uw account overschakelen naar de betaling door middel van automatische overschrijving (Direct Debit). Voor de automatische afschrijving moet drie werkdagen worden uitgetrokken zodat zeker is dat de betaling is uitgevoerd voordat de commissie aan de publisher wordt uitbetaald. Door de automatische afschrijving wordt uw account geclassificeerd als groen of oranje 1 (zodat de publishers uitbetaald worden als stond uw status op groen).

3. Vooruitbetaling U kunt commissies voor publishers vooruit betalen door aan het begin van iedere maand een bedrag ineens aan ons over te maken, zodat de betalingen van de commissies aan de publishers over die maand en een deel van de volgende maand zijn afgedekt. U zult deze betaling moeten volgen om er zeker van te zijn dat het bedrag voldoende hoog is om toekomstige validaties af te kunnen dekken.

4. Betaling op grond van een borg Een betaling op grond van een borg wordt geaccepteerd als garantiestelling voor vooruit betaalde commissies. Wanneer u om welke reden dan ook niet in staat bent gebleken om een factuur binnen de termijn van uw betalingsvoorwaarden te voldoen zal Affiliate Window de borg gebruiken om het verlies af te dekken dat is ontstaan door de vooruitbetaling aan uw publishers.

5. Verbeterde kredietverzekering De Royal Bank of Scotland levert ons een kredietverzekering en stelt voor iedere adverteerder een kredietlimiet in. Aangezien wij een zo hoog mogelijke kredietverzekering willen garanderen, kan meer informatie uwerzijds ons in staat stellen een betere kredietlimiet te realiseren. Uw financieel directeur zou het beste contact vormen voor verdergaande informatie hierover.

Aarzel niet om contact op te nemen met het kredietcontroleteam dat bereikbaar is onder:

E-mail: Kredietcontrole
Tel: 020 7553 0336

Het betalen van uw publishers is hoogstwaarschijnlijk het meest fundamentele aspect van goed draaiende affiliate programma's. Denk eraan dat veel publishers op die volgende betaling vertrouwen om weer in uw programma's te investeren. Een te late betaling van facturen zou de inzet van uw publishers om uw programma's te promoten negatief kunnen beïnvloeden en moet worden gezien als uw topprioriteit wanneer u het maximale rendement uit uw publishers wilt halen.

Status risicobeoordelingsniveau

In augustus 2012 introduceerde Awin het risicobeoordelingsniveau om publishers te helpen hun cashflow effectief te beheren. Wij zien heel vaak dat publishers verlies maken op betalingen als adverteerders, die met een oranje betalingsstatus opereren, zonder waarschuwing vooraf failliet zijn gegaan.

In de meeste gevallen heeft Awin de betrokken publishers kunnen helpen en zijn compensatiepakketten overeengekomen om de verliezen te minimaliseren. Maar hiervoor is het nodig dat het netwerk de gehele financiële invloed draagt, tot er een meer duurzame oplossing is ontwikkelt.

Het opgezette op verkeerslichten gelijkende systeem blijft bestaan, hoewel adverteerders met een oranje betalingsstatus nu aan een extra "beoordelingsniveau" worden gekoppeld, dat publishers inzicht geeft in de betrouwbaarheid van de betalingen door de adverteerders. Beoordelingsniveaus zijn gebaseerd op drie doorslaggevende factoren;


1. Betalingswijze: adverteerders die door middel van automatische afschrijving (Direct Debit) betalen bieden publishers niet alleen een betalingsgarantie, maar eveneens een adequate betalingstermijn. Adverteerders die hiervoor hebben gekozen zitten daarom op een goed beoordelingsniveau.


2. Bestaande facturen: adverteerders die facturen te laat betalen worden als een groter risico gezien dan degenen die binnen de betalingstermijn betalen. Wanneer alle facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn worden betaald, heeft de adverteerder de zekerheid dat hij in een beoordelingsniveau met een lager risico terecht komt.


3. Kredietlimieten: adverteerders die zich aan hun overeengekomen limiet van de kredietverzekering houden vormen voor publishers een lager risico om te promoten. Awin zal elke mogelijkheid aangrijpen om de juiste limieten van de kredietverzekering te zoeken, waardoor wij de mogelijkheid hebben om betalingsproblemen op te lossen wanneer adverteerders geliquideerd worden of failliet gaan. Wel zijn wij gebonden aan de financiële beoordeling van reclamebedrijven van onze eigen bank. U kunt een hernieuwde beoordeling van uw kredietlimiet bij de netwerkcontactpersoon aanvragen.

Gecombineerd met de bestaande "verkeerslichtstatus" hebben publishers een beter zicht op de door hun verwachte betalingen en derhalve een betere mogelijkheid om hun cashflow te beheren. In wezen biedt de status op het nieuwe beoordelingsniveau aanvullende informatie voor publishers ten aanzien van adverteerders die een oranje status hebben:

Groen - deze adverteerder heeft een up-to-date betalingsgeschiedenis en geen betalingsbeperkingen. Publishers krijgen voor alle bevestigde commissies betaald, ongeacht of de adverteerder Awin betaalt.

Oranje' - deze adverteerder heeft beperkende betalingsvoorwaarden. Publishers krijgen uitsluitend betaald voor commissies wanneer de betaling voor de dienovereenkomstige factuur door Awin is ontvangen.

Risiconiveau 1 - dit is een adverteerder met een lage risicostatus die Awin door middel van automatische afschrijving betaalt maar de limieten van de kredietverzekering heeft overschreden.

Risiconiveau 2 - dit is een adverteerder met een gemiddelde risicostatus die de limiet van zijn kredietverzekering heeft overschreden.

Risiconiveau 3 - dit is een adverteerder met een gemiddelde risicostatus die de limiet van zijn kredietverzekering niet heeft overschreden, maar die facturen te laat heeft betaald of facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken nog niet heeft betaald.

Risiconiveau 4 - dit is een adverteerder met een hoge risicostatus die de limiet van zijn kredietverzekering heeft overschreden en die facturen nog niet heeft betaald waarvan de betalingstermijn is verstreken.

Rood - deze adverteerder heeft zware beperkende factuurvoorwaarden en onbetaalde facturen van Awin waarvan de betalingstermijnen is verstreken. Publishers worden uitsluitend voor commissies van de adverteerders betaald wanneer de bijbehorende factuur en andere onbetaalde facturen aan Awin zijn voldaan.

Het netwerk adviseert publishers om geen adverteerders te promoten die deze status toebedeeld hebben gekregen.


De verschillende risiconiveaus zijn in onderstaande tabel samengevat:


Risiconiveau Betalen door middel van automatische afschrijving? Betalingstermijn overschreden?Binnen de limiet van de kredietverzekering?
1 ja neenee
2 nee neenee
3 nee jaja
4 nee janee


Wij geloven dat deze veranderingen publishers zullen helpen mogelijke risico's voor hun zakelijke activiteiten te beheersen en kunnen garanderen dat zij met een grotere transparantie gedurende langere of kortere perioden promotionele activiteiten kunnen blijven uitvoeren.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button