Advertiser Batch Validation PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Walidacja zbiorowa

Plik walidacji zbiorowej pozwala na automatyczne zatwierdzanie, odrzucanie i modyfikowanie transakcji (które następnie przekształcają się w transakcje zatwierdzone) w systemie Awin.

W celu zautomatyzowania tej operacji, można przesłać nam HTTP URL, z którego przejmiemy transakcje, albo przekazać nam dane FTP (z przyjemnością dokonany ich konfiguracji).

W celu skonfigurowania automatyzacji możemy pobierać plik walidacji zbiorczej tworzony przez użytkownika z częstotliwością co 12 godzin, co 24 godziny (o 2:00 w nocy) lub raz w tygodniu (co ma miejsce w każdą środę o 2:00 w nocy).Contents

Konfiguracja zbiorczej walidacji prowizji dla danego konta

W ramach konta reklamodawcy, wybierz Walidacje > Przetwarzaj prowizje zbiorowoTa strona umożliwia dodanie wymaganych informacji:

 • Wybierz sposób transferu (można wybrać FTP, HTTP lub manualny import).
 • Podaj, gdzie znajduje się plik prowizji.
 • Wskaż, czy przekazywany plik CSV posiada wiersz nagłówka.
 • Wskaż, czy zdublowane prowizje mają być usuwane automatycznie.
 • Jeśli jako sposób transferu wybrano FTP lub HTTP, wybierz częstotliwość, z jaką mamy pobierać plik z Twojego serwera.
 • Kliknij „Zapisz ustawienia i prześlij pliki”. Teraz zostaniesz przeprowadzony przez proces walidacji. Jeśli ustawiono dzienny lub tygodniowy odbiór danych, proces ten od tej chwili będzie się uruchamiał automatycznie.

Ustawiony odbiór i przetwarzanie danych

Codzienny odbiór danych będzie miał miejsce co noc o godzinie 2:00. Cotygodniowy odbiór i przetwarzanie danych będzie miał miejsce w środę o godzinie 2:00 w nocy. Zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem ukończenia procesu z informacjami zwrotnymi na temat każdej walidowanej transakcji.

Format pliku prowizji

Proces polega na wczytaniu prowizji z pliku CSV (wartości oddzielane przecinkiem). Ten plik zawiera 1 zapis na każdą prowizję wymagającą przetwarzania. Prowizje można akceptować, odrzucać lub modyfikować.

Strona zbiorczej walidacji zawiera przykładowe pliki CSV, które można wypełnić i przekazać w celu przetworzenia transakcji. Są też przykładowe pliki dla celów zatwierdzania, odrzucania i modyfikowania.Kolumny CSV muszą zostać w tym samym ustawieniu jak w plikach przykładowych.

3 górne kolumny są obowiązkowe dla wszystkich statusów sprzedaży, niemniej jednak statusy odrzucony i zmodyfikowany wymagają dodatkowych kolumn opisanych w sekcji: http://wiki.awin.com/index.php?title=Zbiorcza_walidacja_reklamodawcy#Zasady_odrzucania_sprzedaży

Pole Opis Przykład
ID transakcji ID transakcji reklamodawcy 6478356
Data transakcji Data prowizji (dd/mm/rrrr gg:mm:ss) 2004-11-04 22:30:12
Status Status transakcji accepted
Uwagi dot. statusu Powód odrzucenia i modyfikacji Zamówienie zwrócone, Pokój o wyższym standardzie
Nowa cena sprzedaży Nowa kwota sprzedaży tylko do korekty 28,00
Rozbicie prowizji Kod GP i przydzielona cena CD:8,99|DVD:12,99
Waluta 3-letter ISO Codes GBP


ID transakcji stanowi oznaczenie przekazane nam jako pole dodatkowe na stronie potwierdzenia sprzedaży.

Pole Daty transakcji musi być w formacie europejskim (dzień/miesiąc/rok), tak jak pokazano powyżej. Godzina musi być podana w formacie 24-godzinnym.

Status może być:

 • amended
 • accepted
 • declined

Na chwilę obecną możliwe jest tylko określenie domyślnej waluty reklamodawcy.

Zasady akceptacji sprzedaży

Aby umożliwić zaakceptowanie sprzedaży przez nasz system, potrzebne są następujące kolumny.

 • ID transakcji
 • Data transakcji
 • Status

Wszystkie pozostałe kolumny są opcjonalne, i muszą być oddzielone przecinkiem.

Zasady odrzucania sprzedaży

Aby umożliwić odrzucenie sprzedaży przez nasz system, potrzebne są następujące kolumny.

 • ID transakcji
 • Data transakcji
 • Status
 • Uwagi dot. statusu

Wszystkie pozostałe kolumny są opcjonalne, i muszą być oddzielone przecinkiem.

Powody odrzucenia sprzedaży

Oto przykłady powodów odrzucenia transakcji, które pomogą zaktualizować kolumnę „Uwagi dot. statusu” przy odrzucaniu sprzedaży:

 • Naruszenie warunków programu
 • Zamówienie uznane za nielegalne
 • Transakcja była już wcześniej odnotowana
 • Transakcja miała miejsce zbyt dawno temu
 • Naruszenie warunków PPC programu
 • Prowizja przysługuje innemu podmiotowi
 • Prowizja przysługuje innemu wydawcy
 • Sprawdzenie zdolności kredytowej zakończone niepowodzeniem
 • Klient anulował zamówienie
 • Klient nie opłacił zamówienia
 • Klient zwrócił zamówienie
 • Klient zwrócił część zamówienia - prowizję wprowadzono ręcznie
 • Nie można odnaleźć transakcji na podstawie podanych informacji
 • Za zakupione produkty nie przysługuje prowizja
 • Nie spełnia warunku: powracający użytkownik
 • Nie spełnia warunku: minimalna wartość zakładu
 • Nie spełnia warunku: wyższy poziom sprzedaży
 • ID transakcji w nieprawidłowym formacie
 • Reklamodawca ogłosił upadłość
 • Program partnerski reklamodawcy jest zamknięty
 • Brak możliwości realizacji zamówienia
 • Problem sprzedawcy - Użyto nielegalnego kodu kuponu

Zasady modyfikacji sprzedaży

Jeśli dokonano zwrotu części zamówienia istnieje możliwość modyfikacji transakcji poprzez status "zmodyfikowany". Wymaga to spełnienia następujących wymogów:

 • Plik musi zawierać nową wartość w polu „Nowa cena sprzedaży” dla całej transakcji
 • Format Rozbicia grup prowizji jest podobny do zastosowanego kodu trakującego. Tutaj znajdziesz informacje o formatowaniu
 • Jeśli transakcja zawiera więcej niż jedną Grupę prowizji, należy podać wykaz wszystkich kodów Grup prowizji
 • Jeśli transakcja posiada tylko jedną powiązaną Grupę prowizji, i ta Grupa prowizji nie ulega zmianie, można pominąć kod GP oraz Cenę
 • Status zostanie zmieniony z oczekującego na zwalidowany

Przykład transakcji z pojedynczą Grupą prowizji, gdzie jedynie zmieniono wartość sprzedaży

OrderRef,TransactionDate,Status,StatusNote,NewSalePrice,CGBreakdown,Currency
85068320NYCMQ,23/11/2009 22:30:00,Amended,,265.30,


Przykład transakcji z wieloma Grupami prowizji

OrderRef,TransactionDate,Status,StatusNote,NewSalePrice,CGBreakdown,Currency
85068320NYCMQ,23/11/2009 22:30:00,Amended,,265.30,DEFAULT:23.00|CODEA:129.30|CODEZ:113.00,GBP


Uwaga: kiedy w zakres modyfikowanej transakcji wchodzi wiele Grup prowizji, w celu zapewnienia integralności danych należy wyszczególnić całe rozbicie, także Grupy prowizji o niezmienionej wartości

Nieunikalny ID transakcji

Nieunikalny ID transakcji stosuje się, kiedy nie ma gwarancji unikalności ID transakcji. Każda transakcja musi jednak mieć przypisany taki ID transakcji, który pozostanie niepowtarzalny przez okres 24 godzin.

Jeśli zgodnie z życzeniem użytkownika konta dopuszczalne jest stosowanie nieunikalnych ID transakcji, przy wyszukiwaniu odpowiedniej transakcji wykorzystuje się zarówno ID transakcji jak i datę transakcji.

Biorąc pod uwagę rozbieżności w zakresie daty i godziny transakcji rejestrowanej przez system Awin i system użytkownika, zapis dokonany w naszym systemie z datą transakcji +/- 12 godzin od daty podanej przez użytkownika będzie uważany za odpowiadający danej transakcji.

Pobieranie danych transakcji wg ID transakcji


Aby przesłać zbiór ID transakcji i dokonać pobrania danych transakcji, kliknij w link jak wyżejPowinien pojawić się plik CSV, gdzie w pierwszej kolumnie znajdują się żądane ID transakcji. Można pominąć dane w pierwszym wierszu zaznaczając pole wyboru orz wybrać format daty, który ma być zastosowany w zwracanym pliku.

Po kliknięciu „Zapisz ustawienia i prześlij plik” wyświetli się plik CSV zawierający ID transakcji, godzinę transakcji, kwotę sprzedaży oraz dane grupy prowizji.

Przesyłanie pliku

Po dodaniu wierszy prowizji należy zwrócić uwagę na sformatowanie komórek daty, aby pokazywały pełną datę i godzinę. W programie Excel dokonuje się tego za pomocą funkcji Formatowanie komórek. Prawidłowy format daty to:

dd/mm/rrrr gg:mm:ss np. 19/11/2012 02:15:23

Następnie plik należy zapisać jako CSV.Jeśli plik spełnia oczekiwania, można go wybrać w oknie przeglądania. Zaznacz pole wyboru, jeśli pierwszy wiersz danych zawiera nazwy pól.

Można także usunąć wszystkie powtórzenia. Po wybraniu automatycznej deduplikacji, w przypadku znalezienia powtórzeń potwierdza się zapis najstarszy, pozostałe są odrzucane, a powód odrzucenia ustawiony jest na „deduplikacja”.

Odnośnie do modyfikacji prowizji, można dokonać wyboru, czy prowizja ma pozostać w trybie oczekującym. Wybranie opcji „Nie” spowoduje potwierdzenie prowizji po modyfikacji.

Format daty powinien być automatycznie dopasowany do regionu, niemniej jednak istnieje możliwość zmiany z formatu europejskiego (dd/mm/rrrr gg:mm:ss) na amerykański (mm/dd/rrrr gg:mm:ss)

Kliknij „Zapisz ustawienia i prześlij plik”.

Problemy z plikiem

Jeśli plik nie jest prawidłowy, pojawi się komunikat błędu z podaniem pierwszych 10 powodów problemów z plikiem. Zazwyczaj powodem jest brak podania sekund w kolumnie z godziną. Może też wchodzić w grę błąd ortograficzny lub niewielkie odchylenie od przewidzianego formatu.

Niedopasowane prowizje

Wszelkie niedopasowane prowizje zostaną zgłoszone użytkownikowi. Trzeba je zatwierdzać ręcznie.

Plik przesłany, oczekujący na przegląd

Po zaakceptowaniu pliku zostanie on umieszczony w kolejce wraz z innymi modyfikacjami zbiorczymi. Status walidacji pliku można monitorować w tabeli uprzednio przekazanych plików. Z tego miejsca można przejrzeć historię przesyłanych plików, liczbę powodzeń i niepowodzeń dla każdego pliku jak i można pobrać plik z wynikami. O zakończeniu przetwarzania pliku użytkownik zostaje powiadomiony e-mailem.

Po przetworzeniu prowizji zostanie przesłany e-mail potwierdzający.


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button